KOSTEL SV. JILJÍ – Na stěně kostela v Husově ulici Praha 1 Staré Město

Na stěně kostela v Husově ulici Praha 1 Staré Město je u vstupního schodiště pamětní deska s textem:

„Kostel sv.Jiljí s klášterem dominikánů původně kapitulní a farní kostel budovaný mezi léty 1339-1371 nákladem biskupa Jana IV. z Dražic a arcibiskupa Arnošta z Pardubic jako gotické síňové trojlodí v místech starší svatyně připomínané již počátkem 13.st. Od r.1625 klášterní kostel nově zde usídleného domini-kánského konventu. R.1733-1734 interiér velkoryse zbarokován stavitelem Fr.Špačkem, vyzdoben freskami V.V.Reinera a vybaven mobiliářem a kresbami nejvýznamnějších sochařů doby. V období předhusitském a husitském v kostele působili kazatelé Jan Milíč z Kroměříže a přední husitský teolog Jan z Příbramě. Pozoruhodná památka z doby lucemburské a období přechodu baroka v rokoko“.