KOSTEL SV. PETRA A PAVLA ŘEPORYJE – Na zdi obklopující kostel sv. Petra a Pavla v Praze 5 Řeporyjích

Na zdi obklopující kostel sv.Petra a Pavla v Praze 5 Řeporyjích je pamětní deska s textem:

„Kostel sv..Petra a Pavla v jádru románská stavba z 12.stol. * Původně čtvercová centrála se čtyřmi apsidami, k níž později přistavěna hranolová věž * Roku 1772 přestavěna arch. A.Schmiedem v obdélný kostel s novým kněžištěm * V roce 1900-01 provedena arch. Františkem Machem rekonstrukce původní stavby * V letech 1909-12 působiště spisovatele  Jindřicha Šimona Baara*“

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA BOHNICE – Na přední stěně kostela vlevo od vchodu Praha 8 Bohnická ul.

Na přední stěně vlevo od vchodu do kostela Praha 8 Bohnická ul. je pamětní deska s textem:

„Kostel sv.Petra a Pavla původně románský kostel z 12.století jehož podoba se nezachovala. Dnešní stav je výsledkem klasicistní přestavby z roku 1805. Vnitřní zařízení, většinou z let 1948-52, autoři F.Kotrba a V.Vrbová-Kotrbová. Fara je barokní stavba z r.1738. Fasáda byla obnovena a zjednodušena v polovině 18.století“.

KOSTEL SV. MARTINA – Na západní stěně kostela Martinská ul. Praha 1 Staré Město

Na západní stěně kostela Martinská ul. Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Tento kostel sv.Martina původně románský, již r.1178 známý, byl při stavbě hradeb městských kolem Starého města pražského v l.1249-1253 pojat do opevnění a proto jmenován „ve zdi“. V polovici stol. 14 pobořena absida, loď prodloužena, zvýšena a nově překlenuta, věž a presbytář přistavěny. Ku sklonku stol.15 kostel rozšířen o pravou loď a severní přístavbu. Rok 1414 stala se památná událosť, že počala se též zde po prvé podávati lidu nejsvětější svátost oltářní „pod obojí způsobou“. Do roku 1621 byl kostel farním strany pod obojím, od r.1621 opět katolickým, r.1784 byl zrušen, prodán a na dům činžovní upraven. R. 1904 k podnětu starosty měst pražských dr.Vlad.Srba obcí pražskou zakoupen a v l.1905-1906 znovuzřízen“.

KOSTEL SV. MARTINA – Na jižní stěně kostela sv. Martina Žalanského ul. Praha 6-Řepy

Na jižní stěně kostela sv. Martina Žalanského ul. Praha 6-Řepy je pamětní deska s textem:

„Kostel sv. Martina jednolodní stavba z konce 12.století s půlkruhovou apsidou, s tribunou a věží připojenou po polovině 13.století. Klenba lodi z 18.století, historizující úprava vnějšku z 19.století. Významná románská stavba dominující obci.

KOSTEL SV. KŘÍŽE VĚTŠÍHO – Na boční stěně budovy Základní školy v Dušní ulici č.1 Praha 1 Staré Město

Na boční stěně budovy Základní školy v Dušní ulici č.1 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„V těchto místech stával farní kostel Sv. Kříže Většího s klášterem bratří kajících řádu sv.Augustina s farou, školou a hřbitovem, kterýžto klášter založil slavný král Český Přemysl Otakar II. roku 1210, když se byl z vítězné výpravy z Prus do vlasti navrátil. Ve válkách husitských byl klášter opuštěn a fara obsazována byla světskými faráři strany podobojí až do r. 1628 kdy byl klášter obnoven uvedením do něho řádu Cyriaků z Polska. Avšak r. 1783 klášter byl zrušen budovy jeho prodány, farnost kostela sv.Kříže spojena s osadou sv.Ducha a r.1890 obec Pražská zakoupivše bývalou faru a klášterní budovu vystavěla na jejím místě tuto národní školu“. ; V dolní části desky je dodatek: „Rekonstrukci provedl  r.1992 Ekopol cs a firma Veselý ze Znojma“.